Menu

Töövaidlus on töölepingu alusel tekkinud tööandja ja töötaja vaheline eraõiguslik vaidlus. Individuaalne töövaidlus on ka vaidlus töölepingu ettevalmistamisest tuleneva nõude üle.

Töölepingulisi suhteid reguleerib töölepingu seadus.

Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. 

Töövaidlusi lahendab töövaidluskomisjon ja kohus. Töövaidluse lahendamiseks võib avalduse esitaja otsustada, kas esitab avalduse töövaidluskomisjonile või kohtule. Mõlemale esitada ei saa.   Töövaidluskomisjoni jõustunud otsus on täitmiseks kohustuslik. Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võib pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks kohtusse (ITVS § 24) .  Töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis reguleerib individuaalse töövaidluse lahendamise seadus (ITVS).