Menu

Töösuhete järelevalve käigus peamised töölepingu seadusest tulenevad rikkumised on:

 • töötajatele töötasu maksmise tingimustest teavitamata jätmine;
 • töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadest teavitamata jätmine;
 • tööajast teavitamata jätmine.

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli käigus tuvastati sagedamini ööpäevase või nädalase puhkeaja nõuet rikkumisi veoseveol.


Nõustamistegevus

Töösuhete valdkonnas on Tööinspektsioon olulisel määral suurendanud nõustamistegevuse osakaalu.

Juristidele küsimuste esitamiseks on Tööinspektsioonil kolm peamist infokanalit: üleriigiline infotelefon (640 6000), e-post jurist|ät|ti.ee ning vastuvõtt Tööinspektsiooni kontorites.

Enim kasutatavaks kanaliks on üleriigiline juristi infotelefon, mille kaudu esitab aasta jooksul küsimusi ligikaudu 50 000 inimest. Tööinspektsioon tegeleb pidevalt infotelefoni kõne- kui ka vastamiskvaliteedi parandamisega. 


Üleriigiline infotelefon 640 6000

Sagedamini juristidele esitatavad küsimused olid järgmised:

 • Millistel alustel võib töölepingu üles öelda töötaja/tööandja ja millised on etteteatamise tähtajad?
 • Kas ja mis tingimustel saab tööandja töölepingut ühepoolselt muuta?
 • Mida teha, kui tööandja ei maksa lõpparvet välja?
 • Mida teha, kui tööandjal pole tööd anda?
 • Millised on töötaja õigused lapsehoolduspuhkuselt naasmisel, kui tööandja teatab, et tal ei ole töötajale tööd anda?
 • Kuidas peab tööandja hüvitama lähetuses käimise ning kas lähetusse sõit tuleb tasustada?
 • Kas proovipäevad on lubatud?
 • Millised on minu õigused, kui tööandja keeldub kirjaliku töölepingu sõlmimisest?
 • Millise töölepingu lõppemise aluse puhul on õigus saada Töötukassast hüvitist?
 • Milline koolitus on vabahariduslik koolitus, milline tööalane koolitus ja millised on õppepuhkuse andmise ja hüvitamise tingimused?
 • Millised on minu õigused töösuhtes, olles rase?