Menu

Avalduse esitamine töövaidluskomisjonile

Töövaidlusi lahendab Tööinspektsiooni vastava piirkonna töövaidluskomisjon. Avaldus esitatakse töötaja töökoha piirkonna töövaidluskomisjonile. Kui töökoht oli välismaal või hõlmas mitut piirkonda, siis menetleb avaldust tööandja juriidilisele aadressile vastav töövaidluskomisjon. 

Töövaidluskomisjonile võib avalduse esitada paberil või elektrooniliselt

Paberil esitatud avaldusele kirjutab avaldaja alla isiklikult, omakäeliselt. Avaldus võib olla esindaja allkirjaga ainult siis, kui avaldusele lisatakse esindusõigust tõendav dokument (lihtkirjalik volikiri). Paberil avaldus koos lisadega allkirjastatakse ja esitatakse kahes eksemplaris ja saadetakse postiga vastavale töövaidluskomisjonile või tuuakse isiklikult kohale.

Elektroonilisel teel avalduse esitamisel allkirjastatakse avaldus digitaalselt. Kui avaldusele soovitakse lisada dokumente, esitatakse need samuti e-posti teel.

Vajadusel võib avalduses näidata, millised kuupäevad  ja mis põhjusel ei ole avaldajale istungile tulekuks sobivad lähima 1,5 kuu jooksul (eelkõige kolmandal kuni viiendal nädalal pärast avalduse esitamise eelduslikku aega).

Istungi aja määramisel võtab komisjon avaldaja eelnimetatud taotluse arvesse üksnes tõendatud mõjuva põhjuse olemasolul.

Allkirjata avaldust menetlusse ei võeta.

Nõude esitamise tähtaeg

  1. Üldine nõude esitamise tähtaeg on neli kuud;  
  2. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamise tähtaeg on 30 kalendripäeva ülesütlemisavalduse saamisest; 
  3. Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat.

Vastavalt Individuaalse töövaidluse lahendamise seadusele (ITVS) § 4 lg 11 töövaidluskomisjonis ei lahendata vaidlusi rahaliste nõuete üle, mis ületavad 10 000 eurot ja tagastab avaldajale avalduse.

Avalduses märgitakse järgmised andmed:

   1. avalduse esitaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood, töökoht, elu- või asukoht ja sidevahendite numbrid;

  2. isiku nimi või nimetus, kelle vastu nõue esitatakse, tema isiku- või registrikood; elu- või asukoht ja sidevahendite numbrid;

  3. avaldaja selgelt ja ühemõtteliselt väljendatud nõue, rahalise nõude korral näidatakse nõudesumma (bruto) ja arvutuskäik;

  4. nõude aluseks olevate asjaolude kirjeldus, millega nõuet põhjendatakse, ja nõude õiguslik alus; andmed töölepingu sõlmimise kohta;

  5. dokumentaalsed tõendid, millega nõuet põhjendatakse;

  6. kuupäev ja avaldaja allkiri.

Kui avaldusele lisatakse dokumentaalsed tõendid, tuleb need lisadena avaldusse märkida. Rahalised nõuded näidatakse brutosummana.


Avalduse vormid

Avalduste vormid leiate siit, või Tööinspektsiooni kliendiportaalist siit.


Töövaidluskomisjonide kontaktid ja tööpiirkonnad

         tööpiirkond Tallinn, Harjumaa, Haapsalu, Rapla

  • Töövaidluskomisjonid asukohaga Tartu
  • Töövaidluskomisjon asukohaga Pärnu (laane.tvk1|ät|ti.ee)
  •           tööpiirkond Järva, Pärnu maakond, Saaremaa, Hiiumaa

  • Töövaidluskomisjon asukohaga Jõhvi (ida.tvk1|ät|ti.ee)
  •           tööpiirkond Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa