Menu

Taotluse esitamine

Tööandja taotlus nõusoleku saamiseks esitatakse isiklikult tööinspektorile või saadetakse kirja või e-kirja teel. Taotlus allkirjastatakse pädeva isiku poolt. Taotluse e-kirjaga saatmisel allkirjastatakse see digitaalallkirjaga. Nõusolek taotletakse enne seaduses ettenähtud toimingu tegemist (enne alaealise tööle asumist, teenistusest vabastamist).


Taotluse sisu

Taotluses selgitatakse nõusoleku saamise aluseks olevaid asjaolusid, viidatakse seadusele ja formuleeritakse taotlussoov.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. taotluse esitaja kontaktandmed;
  2. alaealise kontaktandmed, kellega soovitakse töölepingut sõlmida;
  3. alaealise seadusliku esindaja kontaktandmed;
  4. alaealise sünniaeg ja vanus ning andmed koolikohustuslikkuse kohta;
  5. alaealisele pakutavad töötingimused, sh: andmed töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta.

Seaduses otseselt ettenähtud juhtudel märgitakse taotluses või lisatakse sellele dokument töötajaid esindava organisatsiooni või isiku arvamusega. Tööinspektoril on õigus nõuda täiendavate asjas tähtsust omavate dokumentide või andmete esitamist.

Nõusoleku taotlus alla 15-aastase alaealise tööle võtmiseks


Taotluse menetlemine

Tööinspektor teeb kindlaks, kas taotluses on esitatud kõik taotluse sisuliseks läbivaatamiseks vajalikud andmed. Tööinspektoril on õigus kontrollida taotluses olevaid asjaolusid, saada asjasse puutuvat teavet töötajatelt, töötajaid esindavalt organisatsioonilt või isikult. Tööinspektor arvestab töötajaid esindava organisatsiooni või isiku arvamusega võrdselt teiste asjaoludega.

Tööinspektor teeb otsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui otsust ei ole võimalik anda tähtaja jooksul, teavitatakse sellest tööandjat viivituseta.


Tööinspektori otsus

Tööinspektor teeb kirjalikus vormis otsuse, milles näidatakse:

  • taotluse sisu viitega seaduse vastavale sättele;
  • nõusoleku saamiseks olevate asjaolude esinemine või nende puudumine;
  • otsuse tegemiseks olevad asjaolud ja motiivid;
  • resolutsioon nõusoleku andmise või andmisest keeldumise kohta.

Otsus antakse tööandjale kätte allkirja vastu, saadetakse aadressile posti teel või e-kirjaga.


Otsuse vaidlustamine

Tööandja, kes ei ole nõus otsusega, võib esitada vaide Tööinspektsiooni peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul otsuse teatavaks tegemise päevast arvates. Vaie lahendatakse 10 kalendripäeva jooksul, põhjendatud vajadusel võib tähtaega pikendada 30 kalendripäeva.