Menu

1. juulist ei pea taotlema Tööinspektsioonilt luba alla 15-aastase töölevõtmiseks

1. juulist jõustuvad töölepingu seaduse muudatused ning pärast seda ei pea taotlema Tööinspektsioonilt luba alla 15-aastase töölevõtmiseks. Tööandjale jääb alles kohustus küsida lapsevanema nõusolekut 7–14-aastase lapse tööle võtmisel. 

Tööandja jaoks on oluline muudatus see, et alates 1. juulist peab ta kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.  See erineb oluliselt täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötajast, kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval. 

7–14-aastase lapse töölevõtmisel tuleb kümme tööpäeva enne alaealise tööle asumist töötamise registri märkuste lahtrisse sisestada alljärgnevad andmed:

 1. Alaealise seadusliku esindaja nõusolek;
 2. Alaealise töötingimused, sh töö tegemise koht ja töökohustused;
 3. Andmed koolikohustuslikkuse kohta.

Kindlasti tasuks juurde lisada kontaktisik, kellega inspektor saaks vajadusel ühendust võtta – see muudab menetluse sujuvamaks. 

Töötamise registrit haldab Maksu-ja Tolliamet, kes edastab andmed registreeritud alaealise kohta Tööinspektsioonile. Tööinspektor kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga ühendust võtta ning küsida täiendavat informatsiooni. Kahtluse korral on inspektoril õigus tööandjalt küsida:

 • Alaealise kontaktandmeid, et veenduda alaealise soovis tööle asuda;
 • Alaealise seadusliku esindaja kontaktandmeid, et veenduda nõusoleku andmises;
 • Alaealise sünniaega ja vanust ning andmeid koolikohustuslikkuse kohta;
 • Samuti töötingimuste selgitust, sh andmeid töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta. Ohutuse veendumiseks võib inspektor küsida tööandja käest töökeskkonna riskianalüüsi ning koostatud ohutusjuhendeid. 

Pärast kümme tööpäeva möödumist ning inspektor pole ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Juhime tähelepanu, et muudatus puudutab vaid neid alla 15-aastaseid, kes asuvad tööle alates 1. juulist. Enne seda tuleb jätkuvalt esitada Tööinspektsioonile nõusoleku saamiseks taotlus. Kui Tööinspektsioonile esitatakse nõusoleku taotlus puudustega enne 1. juulit ning inspektor ei jõua enne 1. juulit otsust anda (otsuse menetlemiseks on aega kümme tööpäeva), siis juhul kui laps tohib seda tööd teha, annab inspektor tööandjale suunised, kuidas teha vastav kanne töötamise registrisse.

Juulini kehtiv taotluse vorm on kättesaadav inspektsiooni kodulehel http://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/vormid-ja-blanketid/ Samast leiate ka täpsema selgituse alaealise tööle võtmiseks vajaliku nõusoleku taotlemise korra kohta http://www.ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/nousoleku-taotlemine-alaealise-toolevotmisel/nousoleku-taotlemise-kord/

1. juulist jõustuva töölepingu seaduse muudatustega saab tutvuda Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/128042017003.  

Alaealiste töötamise täpsed reeglid leiate http://www.tooelu.ee/et/Lapsevanemale/noored-ja-alaealised-tootajad/Tookeskkond/Piirangud-alaealise-tootegemisele.

Alaealiste tööaja piirangud leiate http://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Toosuhted/too--ja-puhkeaeg/tooaeg/alaealise-tooaeg


Taotluse esitamine

Tööandja taotlus nõusoleku saamiseks esitatakse isiklikult tööinspektorile või saadetakse kirja või e-kirja teel. Taotlus allkirjastatakse pädeva isiku poolt. Taotluse e-kirjaga saatmisel allkirjastatakse see digitaalallkirjaga. Nõusolek taotletakse enne seaduses ettenähtud toimingu tegemist (enne alaealise tööle asumist, teenistusest vabastamist).


Taotluse sisu

Taotluses selgitatakse nõusoleku saamise aluseks olevaid asjaolusid, viidatakse seadusele ja formuleeritakse taotlussoov.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. taotluse esitaja kontaktandmed;
 2. alaealise kontaktandmed, kellega soovitakse töölepingut sõlmida;
 3. alaealise seadusliku esindaja kontaktandmed;
 4. alaealise sünniaeg ja vanus ning andmed koolikohustuslikkuse kohta;
 5. alaealisele pakutavad töötingimused, sh: andmed töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta.

Seaduses otseselt ettenähtud juhtudel märgitakse taotluses või lisatakse sellele dokument töötajaid esindava organisatsiooni või isiku arvamusega. Tööinspektoril on õigus nõuda täiendavate asjas tähtsust omavate dokumentide või andmete esitamist.

Nõusoleku taotlus alla 15-aastase alaealise tööle võtmiseks


Taotluse menetlemine

Tööinspektor teeb kindlaks, kas taotluses on esitatud kõik taotluse sisuliseks läbivaatamiseks vajalikud andmed. Tööinspektoril on õigus kontrollida taotluses olevaid asjaolusid, saada asjasse puutuvat teavet töötajatelt, töötajaid esindavalt organisatsioonilt või isikult. Tööinspektor arvestab töötajaid esindava organisatsiooni või isiku arvamusega võrdselt teiste asjaoludega.

Tööinspektor teeb otsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui otsust ei ole võimalik anda tähtaja jooksul, teavitatakse sellest tööandjat viivituseta.


Tööinspektori otsus

Tööinspektor teeb kirjalikus vormis otsuse, milles näidatakse:

 • taotluse sisu viitega seaduse vastavale sättele;
 • nõusoleku saamiseks olevate asjaolude esinemine või nende puudumine;
 • otsuse tegemiseks olevad asjaolud ja motiivid;
 • resolutsioon nõusoleku andmise või andmisest keeldumise kohta.

Otsus antakse tööandjale kätte allkirja vastu, saadetakse aadressile posti teel või e-kirjaga.


Otsuse vaidlustamine

Tööandja, kes ei ole nõus otsusega, võib esitada vaide Tööinspektsiooni peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul otsuse teatavaks tegemise päevast arvates. Vaie lahendatakse 10 kalendripäeva jooksul, põhjendatud vajadusel võib tähtaega pikendada 30 kalendripäeva.