Menu

Töövaidluse menetlus istungil

Töövaidlusasja läbivaatamiseks kutsutakse töövaidluse pooled istungile kutsega. Reeglina vaadatakse töövaidlus läbi ning lahendatakse töötaja ja tööandja või nende esindajate juuresolekul. Erandina võib TVK:

•    töövaidluse läbi vaadata poolte kohalolekuta, juhul kui isik, kelle vastu nõue on esitatud, seda täies ulatuses tunnustab ning pooled on andnud töövaidluse selliseks läbivaatamiseks oma kirjaliku nõusoleku;
•    vaidluse lahendamine edasi lükata, kui pooled ei ilmu töövaidluskomisjoni istungile mõjuval põhjusel;
•    teha otsuse isiku, kelle vastu nõue oli esitatud, kohalolekuta, kui isik jätab istungile ilmumata mõjuva põhjuseta (ITLS § 18).

Istungil kuulatakse ära asjaosaliste ja tunnistajate selgitused, tutvutakse dokumentide ja muude tõenditega ning antakse neile hinnang. Avaldaja võib kirjalikus avalduses esitatud nõudeid istungil täiendada ja esitada täiendavaid dokumentaalseid tõendeid. Täiendavad nõuded esitatakse kirjalikult. Samuti on avaldajal õigus avalduses esitatud nõuetest osaliselt või täielikult loobuda (ITLS § 20).