Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd TÖÖINSPEKTOR-UURIJALE, kelle peamiseks ülesandeks on tööõnnetuste uurimine.

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele läbi töökeskkonnas juhtunud õnnetuste asjaolude ja põhjuste välja selgitamise.

Tööinspektor-uurija põhiülesanded on:

 • tööõnnetuste uurimine ning tööõnnetuse uurimiskokkuvõtte ja -toimiku koostamine;
 • haldusmenetluse läbiviimine ja haldusakti väljaandmine, sunniraha rakendamine;
 • väärteoasja kohtuväline menetlemine;
 • teha koostööd politsei, prokuratuuri ja teiste uurimisasutustega tööõnnetuste uurimisel.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • õigusalane või politseiline kõrgharidus või oled lõpetanud mõne insenerieriala
 • haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine
 • ausus ja kohusetundlikkus ning otsustus- ja vastutusvõimelisus
 • hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus vähemalt kesktasemel
 • tulemustele orienteeritud töössesuhtumine
 • B-kategooria juhiload ja sõiduki juhtimisoskus

Pakume huvitavat ja laialdast eneseteostust võimaldavat tööd, erinevaid täienduskoolitusi ja toetavat kollektiivi ning 35-päevast puhkust ja põhipalka 1250 eurot kuus.   Tööle on võimalik asuda Tööinspektsiooni Tartu, Viljandi, Paide või Jõgeva kontorisse.

Kandidaatidelt ootame:

 • elulookirjeldust
 • motiveeritud avaldust
 • diplomi koopiat hariduse kohta
 • kinnitust, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise

Lisainfo: Kalmer  Kärblane, uurimistalituse juhataja, telefon 5690 0203 või kalmer.karblane@ti.ee

Dokumendid palume saata hiljemalt 30. aprill 2018 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor-uurija“.


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.