Menu

Tööinspektsiooni teavitamine

Taotlused, teatised ja avaldused palume esitada Tööinspektsioonile e-posti teel (digiallkirjastatult), posti teel, vastuvõtul või jätta kinnises ümbrikus valvelauda.

 

 


Töötervishoid ja tööohutus

Ettevõttel tuleb Tööinspektsiooni teavitada:

Ettevõttel tuleb esitada Tööinspektsioonile taotlus:


Raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest peab tööandja viivitamatult teatama Tööinspektsiooni vastava piirkonna kontori sekretärile.

Tööandja on kohustatud uurima kõiki tööõnnetusi, koostama 10 tööpäeva jooksul tööõnnetuse raporti ja esitama 3 tööpäeva jooksul Tööinspektsiooni vastava piirkonna kontorile.

Teatiste vormid ja avalduste näidised leiad siit.


Avaldus rikkumise kohta

Tööinspektsioonile on võimalik esitada avaldust erinevate rikkumiste kohta. Avaldus Tööinspektsioonile (NB! Mitte esitada töövaidluskomisjonile!).

Palume saata avaldus Tööinspektsioonile, kontaktandmed leiab siit.


Avaldus töövaidluskomisjonile

Töövaidlusavaldusi võtavad vastu töövaidluskomisjonid (avaldus saata e-posti teel digiallkirjastatult, kahes eksemplaris posti teel või tuua kohale vastuvõtuajal). Täpsema info avalduse koostamise kohta leiad siit.


Nõusoleku taotlemine alaealise töölevõtmisel

Tööandja on kohustatud esitama taotluse Tööinspektsiooni kohalikule kontorile juhul, kui soovib võtta tööle 7-14 aastase alaealise. Nõusoleku taotlus registreeritakse ja edastatakse menetlemiseks tööinspektor-juristile. Tööinspektor-jurist kontrollib alaealisele pakutavaid töötingimusi ning teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul.

Taotlus 7-14 aastase alaealise tööle lubamiseks peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • taotluse esitaja kontaktandmed;
  • alaealise kontaktandmed, kellega soovitakse töölepingut sõlmida;
  • alaealise seadusliku esindaja kontaktandmed;
  • alaealise sünniaeg ja vanus ning andmed koolikohustuslikkuse kohta;
  • alaealisele pakutavad töötingimused, sh: andmed töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha,
  • tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta.