Menu

Kuidas veebipõhises dokumendiregistris näidatakse inimese nime? Täisnime või initsiaalidega?

Meie dokumendiregistris ei näidata eraisikute nimesid, me märgime saatjaks Eraisik. Saatja täisnimi on nähtav asutusesiseses infosüsteemis.


Milliseid juurdepääsupiiranguid kasutatakse eraisikutega suhtluseks?

Me kasutame eraisikutega suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) §35 lg 1 p 11-15 sätetele ning kehtestame juurdepääsupiiranguid järgmistele dokumentidele:

 • dokumendid ja kirjavahetus, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid, perekonnaelu üksikasju, isiku vaimsete või füüsiliste kannatuste kirjeldusi;
 • dokumendid (sh lepingud ja kirjavahetus), mis sisaldavad eraisikute isikuandmeid, millele juurdepääs võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust (kodune aadress, e-posti aadress, kontakttelefon);
 • tööõnnetuste, kutsehaiguste, tööst põhjustatud haigestumiste dokumendid;
 • töövaidluse dokumendid.

Me ei avalda dokumendiregistri kaudu eraisikute andmeid sisaldavaid dokumente.

Dokumentidega on võimalik tutvuda teabenõude korras, kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul.


Kui kaua säilitatakse eraisikutega seonduvat kirjavahetust?

Eraisikutega seotud dokumente säilitame järgmiselt:

 • Kirjavahetus eraisikutega 3 aastat (selgitustaotlused ja teabenõuded)
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimistoimikud ja dokumendid 55 aastat
 • Tööst põhjustatud haigestumistega seotud dokumendid 10 aastat
 • Töövaidluse dokumendid 5 aastat (otsust säilitame alatiselt)

Kirjasaatmise viisid: kas kasutatakse liht- või tähitud posti, krüpteeritud või krüpteerimata e-posti?

Dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, toimetame adressaadini tähitud posti teel. E-posti teel edastame dokumente ainult eraisiku soovil ja nõusolekul.

Eraisikutega seotud menetlusdokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu (asutustevahelise dokumendivahetuse infosüsteem).

Raviasutustelt saame tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumiste teatisi krüpteeritult e-posti kaudu.


Millistesse registritesse asutus isikuandmeid edastab?

Isikuandmeid edastame tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotult Haigekassale, samuti anname infot tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta Tööpoliitika infosüsteemi, mida haldab Sotsiaalministeerium.


Milliseid andmeid asutusse tööle kandideerijatelt kogutakse ja kaua neid säilitatakse?

 • Meile tööle kandideerimisel lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kuidas inimene saab tutvuda tema enda kohta käivate andmetega?

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Me väljastame andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

 1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.